Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2561

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยนายเคน พาพิทักษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเปือยน้อย  ในระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม  2561  โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี  ในวันที่ 5  มีนาคม 2561  โดยวิทยากรจาก  รพ.เปือยน้อย  และ รพ.สต.สระแก้ว  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเปือยน้อย   

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561  ได้นำคณะ อสม.  ไปศึกษาดูงาน   ณ รพ.สต.หลังเขา  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

    

 

วันที่  7 มีนาคม 2561  ไปศึกษาดูงาน   ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา