Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  (2552)

ฯลฯ

หน้าที่ของเทศบาล

บทที่ 1

เทศบาลตำบล

มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั่งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระวังโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องมือในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ฯลฯ