Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เปือยน้อยเมืองปราสาทหิน  ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว  

สืบสานงานบุญกู่  เชิดชูวัฒนธรรม  

นำชุมชนต้านยาเสพติด  ผลผลิตการเกษตรที่คุ้มทุน  

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน