Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

นโยบายบริหารราชการของเทศบาลตำบลเปือยน้อย

1. นโยบายส่งเสริมการนำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  มาถือปฏิบัติ

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ ทั่วถึง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

2.2 ก่อสร้างระบบระบายน้ำในลักษณะภาพรวมทั้งระบบ ไม่ให้ เกิดน้ำท่วมขัง

2.3 จัดระบบผังเมืองที่ดี

2.4 ระบบประปาทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานเหมาะแก่การอุปโภค บริโภค

2.5 ปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า ให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ดีสำหรับการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน สามารถเชื่อมโยงหากันได้อย่างมาตรฐาน

2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

2.7 ขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ ถนสายต่างๆ  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องกหารและขยายตัวของชุมชน

3. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

          ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมดังนี้

3.1 มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องของขยะ น้ำเสียชุมชน และสิ่งปฏิกูลต่างๆ

3.2 มีการจัดการเก็บกวาดขยะ ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนในเขตเทศบาล

3.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                    ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ดังนี้

4.1 จัดธุรกิจ ห้างร้าน การจำหน่ายสินค้าปลีก ส่ง มากยิ่งขึ้น

4.2 จัดให้มีร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการจำหน่าย

4.3 จัดอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การทอผ้า หรือหัตถกรรมจักสาน การตัดเย็บ

4.4 จัดทำสัญลักษณ์ ของที่ระลึกปราสาทเปือยน้อย ออกจำหน่าย เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานประจำอำเภอเปือยน้อย

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

5.1 จัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.2 จัดสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

5.3 จุดศูนย์เยาวชน สนามกีฬาชุมชน/หมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน

5.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับอ่านหนังสือหาความรู้ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

5.5 จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ดีและทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน

6. การจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

6.1 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังยืน

6.2 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทเปือยน้อย ที่เป็นโบราณสถานประจำอำเภอเปือยน้อย

6.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.4 การจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ให้การสนับสนุนให้มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคี

7. การบริการด้านสาธารณสุข

7.1 สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.

7.2 สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากร และองค์กรชุมชนด้านแพทย์แผนไทย

7.3 เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและป้องกันระวังและเฝ้าการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

7.4 สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  มีมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ

7.5 จัดให้มีการกำจัดและให้ความรู้เกี่ยวกับพาหะนำโรคทุกชนิดในชุมชน

7.6 จัดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆในชุมชน

8. การพัฒนาคน ความเข้มแข็งของชุมชน

          จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ดังนี้

8.1 จัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนตามทิศทางของเศรษฐกิจ

8.2 ส่งเสริมอาชีพสุจริต โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8.3 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมแก่ประชาชน

8.4 จัดประชาคมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประชาชน

8.5 ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ

8.6 ใช้แรงงานในท้องถิ่น / ชุมชน / หมู่บ้าน ในการสร้างอาชีพในท้องถิ่น

9. การพัฒนาด้านการเมืองการบริการบุคลากร

          พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐ และสามารถบริการประชาชนตามความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจ มีความทั่งถึงและเป็นธรรม ดังนี้

9.1 จัดศูนย์สารสนเทศและอินเตอร์เน็ตตำบล

9.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการในท้องถิ่น

9.3 ส่งเสริมด้านการบริการประชาชนเป็นเลิศ

9.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพช่วยเหลือระงับเหตุได้อย่างฉับไว

9.5 การเมืองโปร่งใส จริงใจในการบริการ

9.6 ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมจัดระบบสำนักงานตามโครงการ 5 ส.

9.7 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน