Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ ทั่วถึง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
            2. ก่อสร้างระบบระบายน้ำในลักษณะภาพรวมทั้งระบบ ไม่ให้ เกิดน้ำท่วมขัง
            3. จัดระบบผังเมืองที่ดี
            4. ระบบประปาทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานเหมาะแก่การอุปโภค บริโภค
            5. ปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า ให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ดีสำหรับการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน สามารถเชื่อมโยงหากันได้อย่างมาตรฐาน
            6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
            7. ขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ ถนนสายต่าง ๆ  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและขยายตัวของชุมชน