Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

               ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมดังนี้

               1. มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องของขยะ น้ำเสียชุมชน และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

               2. มีการจัดการเก็บกวาดขยะ ตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

               3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนในเขตเทศบาล

                  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ