Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ดังนี้
            1. จัดธุรกิจ ห้างร้าน การจำหน่ายสินค้าปลีก – ส่ง มากยิ่งขึ้น
            2. จัดให้มีร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการจำหน่าย
            3. จัดอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การทอผ้า หรือหัตถกรรมจักสาน การตัดเย็บ

             4. จัดทำสัญลักษณ์ ของที่ระลึกปราสาทเปือยน้อย ออกจำหน่าย เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานประอำเภอเปือยน้อย