Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

            1. จัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            2. จัดสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
            3. จุดศูนย์เยาวชน สนามกีฬาชุมชน/หมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน
            4. จัดให้มีสถานที่สำหรับอ่านหนังสือหาความรู้ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

             5. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ดีและทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน