Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

การจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

การจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

            1. มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังยืน
            2. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว “ปราสาทเปือยน้อย” ที่เป็นโบราณสถานประจำอำเภอเปือยน้อย
            3. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
             4. การจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ให้การสนับสนุนให้มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคี