Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

การบริการด้านสาธารณสุข

การบริการด้านสาธารณสุข

            1. สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.
            2. สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากร และองค์กรชุมชนด้านแพทย์แผนไทย
            3. เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและป้องกันระวังและเฝ้าการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
            4. สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  มีมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ
            5. จัดให้มีการกำจัดและให้ความรู้เกี่ยวกับพาหะนำโรคทุกชนิดในชุมชน
6. จัดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในชุมชน