Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

การพัฒนาคน ความเข้มแข็งของชุมชน

การพัฒนาคน ความเข้มแข็งของชุมชน

             จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ดังนี้
            8.1 จัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนตามทิศทางของเศรษฐกิจ
            8.2 ส่งเสริมอาชีพสุจริต โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
            8.3 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมแก่ประชาชน
            8.4 จัดประชาคมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประชาชน
            8.5 ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
            8.6 ใช้แรงงานในท้องถิ่น / ชุมชน / หมู่บ้าน ในการสร้างอาชีพในท้องถิ่น