Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบุคลากร

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบุคลากร

             พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐ และสามารถบริการประชาชนตามความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจ มีความทั่งถึงและเป็นธรรม ดังนี้
            1. จัดศูนย์สารสนเทศและอินเตอร์เน็ตตำบล
            2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการในท้องถิ่น
            3. ส่งเสริมด้านการบริการประชาชนเป็นเลิศ
            4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพช่วยเหลือระงับเหตุได้อย่างฉับไว
            5. การเมืองโปร่งใส จริงใจในการบริการ
            6. ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมจัดระบบสำนักงานตามโครงการ 5 ส.
            7. นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน