เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
60731   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำนักปลัดเทศบาล

นายวโรดม สำโรงพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0930320553
นางญาดากรณ์ เหล่าจูม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0962287679
นางสาวธีรวรา บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคล
0963626563
พันจ่าเอกอุดม สุเสนา
นักพัฒนาชุมชน
0910640693
จ่าเอกสุทธิพร นิรุธนภาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0863340418
จ่าเอกเจนวิทย์ วรัตน์ธีรธรรม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0941584256
สิบเอกสำเนียง เสนาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0986436865
นายชัยณรงค์ สะเดา
เจ้าพนักงานทะเบียน
0652532393
สิบเอกอนุชา ประสมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0643081546
จ่าเอก ภานุพงศ์ พาพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0844034474
นายสุริยา แก้วพรม
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
0933925868
นายอัศวเดช โชควิริยะจิตต์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
0924696439
นายอิทธิชน มีวงษ์
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ลูกจ้างประจำ)
0918689251
นายสัมพันธ์ ชัยบาล
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0621907450
นางสาวบุศบง แก่นพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0887488125
นางสาวนุชนารถ ไชยโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0874228995
นายชาติชาย สุริโย
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0973014448
นายนิรันดร์ ยวงแก้ว
พนักงานวิทยุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0611697083
นายไกรวุฒิ เสนาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0817044668
นายธนวิชญ์ จันทร์ทอง
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0986061594
นายอุดม แก่นวงษ์
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0927260274
นายประสาน เวียงใกล
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0988754723
นายสมคิด แก้วอาษา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0610363231
นายสิทธิโชค รินไธสง
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0801948071
นายสมชาติ หล้าหาร
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0806281039
นายสิงขร สมศรี
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0982317939
นายคเณศ มาชา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0986075681
นายณัฐเศรษฐ เทศต้อม
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
0973143523