เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
32167   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซ่งึ ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการ ถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน    156.65k
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม    155.59k
การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส    152.31k
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อ สกุลเดิมของตน    153.32k
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล    151k
การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น    150.04k
การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)    154.93k
การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง    154.13k
การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล    149.58k
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร    150.61k
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน    151.19k
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย    153.39k
การแจ้งขอทำหน้าที่เป้นเจ้าบ้าน    153.34k
การจำหน่ายชื่อสกุล    152.82k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ หน่วยงานที่ใหนบริการ    153.08k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง    153.43k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล    153.55k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ    155.28k
การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม    154.1k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    156.83k
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1    157.26k
การขอเลขทีบ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว    187.82k
การขอเลขที่บ้าน    153.41k
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร    160.47k
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมี ชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร    163.94k
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาต    157.51k
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร    153.59k
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร    164.68k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    173.55k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    177.25k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    171.57k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    175.14k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    177.64k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    169.05k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร    169.78k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    177.33k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    177.08k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    177.38k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    176.71k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    180.87k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2